Skip to content Skip to footer

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş. (Brisa) tarafından gerçekleştirilen Tasarlamak İstersen İdeathon adlı Etkinliğin (Etkinlik) idare ve organizasyonunun gerçekleştirilmesi kapsamında Etkinliğe katılım için dolduracağınız başvuru formuyla talep edilerek işlenmekte olan kimlik, iletişim bilgileriniz (mail adresiniz ve cep telefonu numaranız), üniversite adı-bölümü-sınıf, öğrenim durumu, mesleki deneyim verileriniz ile Etkinlik’in gerçekleştirileceği online platformlarda (Zoom ve Mural Uygulaması) kaydedilecek kişisel verileriniz (ses ve görüntü) hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, Brisa’nın bir fikir maratonu niteliğindeki Tasarlamak İstersen İdeathon  adlı Etkinliğinin idare ve organizasyonu kapsamında BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş. tarafından www.tasarlamakistersen.com adresi üzerinden online başvuru ile organizasyona katılımınızın gerçekleştirilmesi sonucu

Tarafınıza organizasyon ve gelişmeler hakkında bilgi vermek

Başvurular arasından Etkinlik kapsamında kabul edilebilir proje fikirlerini değerlendirmek, elemek, final gruplarını oluşturmak, kazananı belirlemek

Etkinlik kapsamında verilecek eğitimlere katılımınızı sağlamak amacıyla toplanır ve işlenir.

Açık rızanız olması halinde, eğitim ve online Etkinlik süresince Zoom ve Mural Uygulaması üzerindeki kayıtlar ve burada kayda alınacak ses ve görüntünüz de Etkinlik kapsamında oluşturulacak tanıtım videolarında yer alabilir. Anılan tanıtım videosu Etkinlik sona erdikten sonra Brisa iletişim kanallarında ( sosyal medya hesaplarında), web sitesinde tanıtım, sosyal medya hesaplarında reklam amaçlı kullanılabilir. Toplanan bu kişisel verilere yalnızca Brisa  ve Etkinliği idare ve organize etmekle yükümlü iş ortağı Makers Türkiye (Otan Bilgi İletişim Teknolojileri Danışmanlık Ltd.Şti) erişebilir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz bilgi istemeye yetkili yasal mercilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, yukarıda değinilen kişisel verileriniz Tasarlamak İstersen İdeathon adlı Etkinlik kapsamında Kanun m. 5/2 e bendi sayılan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması “ hukuki sebebine dayanılarak www.tasarlamakistersen.com adresinde online başvuru formunu doldurmanız sonucu elektronik olarak toplanılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel verileriniz, başvuru işleminizin gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Brisa  tarafından alınmaktadır.

KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUNUN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri bilme,
b) Kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda kurumumuzca yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
c) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.


Kanunun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin yazılı taleplerinize yönelik başvuru adresi:

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.Ş.
Küçük Çamlıca Mahallesi Şehit İsmail Moray Sokak Temsa Sitesi NO:2/1 Üsküdar-İSTANBUL

Telefon: +90 216 544 35 00

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Kurumumuzca yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.